Consello da Cultura Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia

Kit

Bibliografía de referencia

Esta é unha escolla básica de obras que consideramos de obrigada lectura para aquelas persoas que se inician no ámbito da normalización lingüística.

Linguas e nacións en Europa

Baggioni D.

Ames, Laiovento, 2004.

Revisar a corrección. Obxectivos e métodos para unha reparación textual eficiente nos SNL

Bermúdez, M.
Documentos CTNL, 1 (2008).

Política lingüística. Análise e perspectivas

Bouzada, X. e H. Monteagudo
O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000, vol.I. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua, 2002.

Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos

Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2012.

Estatuto xurídico da lingua galega

Ferreira, A. X. [et. al.]
Vigo, Xerais, 2005.

Manual de procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística

Garrido Juncal, A. e C. Casanueva Muruais

Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, 2020.

“O proceso de normalización lingüística desde unha Administración municipal: a experiencia do Concello de Santiago”

García, S.
A normalización lingüística a debate. Vigo, Xerais, 2002.

“Os servicios de normalización lingüística: propostas básicas de funcionamento”

García, S. e I. Vaquero
Cadernos de Lingua, 14 (1996), pp. 101-16.

Política i planificació lingüístiques

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 1997.

Lingua e sociedade en Galicia. A evolución sociolingüística 1992-2013

Monteagudo, H. e X. Loredo [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2016.

O idioma galego na sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2008

Observatorio da Cultura Galega

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2011.

A(s) lingua(s) a debate. Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega

Observatorio da Cultura Galega
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2011.

Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados. 1992-2016

Real Academia Galega

A Coruña, Real Academia Galega, 2018.

“O idioma galego. Alarmas e esperanzas”

Subiela Pérez, X.

Tempos novos, Anuario (2010), pp.247-276.

Traballarmos en dinamización lingüística. Unha introdución

Vaquero, I.
Documentos CTNL, 2 (2012).

Informe sobre a prestación do servizo de normalización lingüística pola Administración local en exercicio de competencia propia

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2018.

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005.

Bibliografía de referencia

Ademais, para aquelas persoas que queiran afondar nalgunha das temáticas directamente relacionadas coa normalización, ofrecemos unha ampla  selección bibliográfica organizada por categorías.

1 Sociolingüística xeral, ecolingüística, plurilingüismo

Papers de sociolingüística

Aracil Ll. V.
Barcelona, La Magrana, 1982.

Dir la realitat

Aracil Ll. V.
Barcelona, Edicions Països Catalans, 1983.

Linguas e nacións en Europa

Baggioni D.

Ames, Laiovento, 2004.

Ecologia de les llengües. Medi, contacte I dinàmica sociolingüística

Bastardas, A.
Barcelona, Proa, 1996.

Cap a una sostenibilitat lingüística

Bastardas, A.
Barcelona, Angle, 2005.

Polítiques de la llengua i la identitat a l'era "glocal"

Bastardas, A.

Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 2007.

"A política lingüística do Estado"

Boix, E.
En H. Monteagudo [coord.], Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2009, pp. 103-128.

¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos

Bourdieu, P.
Madrid, AKAL, 1985.

A (socio)lingüística

Calvet, J L.
Santiago de Compostela, Laiovento, 1998.

Por unha ecoloxía das linguas no mundo

Calvet, J L.
Santiago de Compostela, Laiovento, 2004.

La planificación lingüística y el cambio social

Cooper, R. L.
Cambridge, CUP, 1997.

Guía das linguas de Europa

Costas, X. H.
Santiago de Compostela, Edicións Positivas, 2002.

A morte das linguas

Crystal, D.
Vigo, Galaxia, 2003.

La diversidad de lenguas en España

Etxebarria, M.
Madrid, Espasa-Calpe, 2002.

La sociolingüística de la sociedad

Fasold, R.
Madrid, Visor, 1996.

Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas

Fernández Rei, F. e A. Santamarina Fernández [coords.]

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999.

Progress in language planning: international perspectives

Fishman, J.
Berlin/New York, Mouton, 1983.

Ideology, society and language: The odyssey of Nathan Birnbaum

Fishman, J.

Ann Arbor, Karoma Publishers, 1987.

Language & ethnicity in minority sociolinguistic perspective

Fishman, J.

Clevedon, Multilingual Matters, 1989.

Reversing language shift

Fishman, J.

Clevedon, Multilingual Matters, 1991.

La normalización social de las lenguas minoritarias

Giralt, J. e F. Nagore [eds.]

Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019.

The ecology of language

Haugen, E.

Stanford, Stanford University Press, 1972.

La sociolingüística

Hudson, R.L.
Barcelona, Anagrama, 1982.

Contra la planificació. Una proposta ecolingüística

Junyent, C.
Barcelona, Empuries, 1998.

La diversidad lingüística. Guía didáctica y recorrido por las lenguas del mundo

Junyent, C.
Barcelona, Octaedro, 1999.

“El establecimiento de una política lingüística en sociedades plurilingües: cinco dimensiones cruciales”

MacRae, K.
En A. Bastardas e E. Boix, ¿Un Estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística. Barcelona, Octaedro, 1994, pp. 75-98.

El palo y la zanahoria. Política lingüística y educación en Irlanda (1922-1939) y el País Vasco (1980-1998)

Mezo, J.
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

Política i planificació lingüístiques

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 1997.

La dignidad e igualdad de las lenguas

Mollá, T.
Madrid, Alianza, 2000.

Ideologia i conflicte lingüístic

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 2001.

Llengües globals, llengües locals

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 2002.

Manual de sociolingüística

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 2003.

Quina política lingüística?

Mollá, T.
Alzira, Bromera, 2007.

Linguas, sociedade e política. Un debate multidisciplinar

Monteagudo, H. [ed.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2012.

A estandarización das linguas na Península Ibérica: procesos, problemas e novos horizontes

Monteagudo, H. [ed.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2024.

De Babel a Pentecostés: manifiesto plurilingüista

Moreno Cabrera, J. C.
Barcelona, Horsori, 2006.

El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva

Moreno Cabrera, J.C.

Barcelona, Península, 2008.

O desafío da diversidade lingüística

Moure, T.
Grial, 160 (2003), pp. 18-29.

Ecolingüística. Entre a ciencia e a ética

Moure, T.
A Coruña, Universidade da Coruña, 2011.

Euromosaic. Producción e reproducción dos grupos lingüísticos minoritarios na Unión Europea

Nelde, P., Strubell, M. e G. Williams
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996.

Estrutura social e política lingüística

Ninyoles, R.
Vigo, Ir Indo, 1991.

Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español

Ramallo, F., Estíbaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.)

Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2019.

Unha lingua é un mercado

Royo, J.
Vigo, Xerais, 1997.

Un futuro para nuestro pasado: claves de la recuperación del euskara y teoría social de las lenguas

Sánchez Carrión, J. M.
Estella, Autoedición, 1987.

Lingua e ecoloxía. VIII Xornadas sobre lingua e usos

Sanmartín Rei, G.

A Coruña, Universidade da Coruña, 2012.

España plurilingüe

Siguán, M.
Madrid, Alianza Universidad, 1992.

Conocimiento y uso de las lenguas en España

Siguán, M.
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.

Iniciació a la sociolingüística

Solé, J.
Barcelona, Barcanova, 1992.

El poliedre sociolingüístic

Solé, J.
València, Edicions 3i4, 2001.

Sortir del armari linguistic: una guia de conducta per a viure en catalá

Suay, F. e G. Sanginés.
Barcelona, Angle, 2010.

Mal de linguas

Tusón, J.
Santiago de Compostela, Positivas, 1990.

Encrucilladas da diversidade lingüística europea

Vázquez, M. e F. Reyna

Vigo, Galaxia, 2017.

Special Issue: New Speakers of Minority Languages: The Challenging Opportunity

VV.AA.

International Journal of the Sociology of Language, 231 (2015)

2 Sociolingüística galega

Informe-dramático sobre la lengua gallega

Alonso Montero, X.
Madrid, Akal, 1973.

O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980)

Alonso Pintos, S.
A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007.

“Fala, bilingüismo, poder social”

Álvarez Cáccamo, C.
Agália, 10 (1987), pp. 127-150.

“Contra a normalización: reconhecimento cultural e redistribuição económica sob a dominação lingüística”

Álvarez Cáccamo, C.

Agália, 73-74 (2003), pp. 9-24.

Feijóo, o galego e nós

Álvarez Cáccamo, X. M. [coord.]
Ames, Edicións Laiovento, 2010.

Prácticas e actitudes lingüísticas na mocidade en Galicia

Álvarez, R. [coord.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2017.

Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego

Álvarez R. e H. Monteagudo [eds.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2004.

Problemática das linguas sen normalizar. Situación do galego e alternativas

Aracil, Ll. V. [et al.]
A Coruña, Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 1989.

O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega

Bouzada X. M. e A. Lorenzo Suárez
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1997.

En castellano no hay problema

Callón, C.
Vigo, Xerais, 2010.

Como defenderes os teus dereitos lingüísticos

Callón, C.
Vigo, Xerais, 2011.

O libro negro da lingua galega

Callón, C.

Vigo, Xerais, 2022.

“O papel da lingua nas estratexias corporativas das empresas”

Calvo Silvosa, A.
Lingua e Investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade, 2006, pp. 13-23.

Galiza e a diversidade lingüística no mundo

Castro, M.
Santiago de Compostela, Abrente, 2001.

A situación da lingua galega no Concello de Santiago de Compostela

Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001.

“A hipótese da morte da lingua”

Comellas Casanova, P.
Grial, 190 (2011), pp. 79-85.

O galego e a empresa

Condé, V. G.

Santiago de Compostela, Confederación de Empresarios de Galicia, 2006.

55 mentiras sobre a lingua galega

Costas, X. H. [coord.]

Santiago de Compostela, Laiovento, 2010.

Mocidade, lingua e redes sociais

Domínguez, L. A. e Ramallo, F. 

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2012.

Galego. Aproximación á súa historia, sistema lingüístico, dialectoloxía e usos

Domínguez Dono, X. [coord.]
Vigo, Ir Indo, 2008.

“Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa sociolingüístico de Galicia”

Fernández Rodríguez, M. e M. Rodríguez Neira [coords.]

Cadernos de lingua, anexo 1 (1993).

“Sociolinguistics in Galicia: views on diversity, a diversity of views”

Fernández-Ferreiro, M. e F. Ramallo

Estudos de Sociolingüística, Vigo, Volume 3,2 / 4,1 (2002-2003).

Do estigma á estima: propostas para un novo discurso lingüístico

Formoso Gosende, V.

Vigo, Xerais, 2013.

Manual de galego comercial

Formoso Gosende, V. [coord.]
Santiago de Compostela, Confederación de Empresarios de Galicia, 1997.

A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas

Formoso Gosende, V. [coord.]

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2005.

A represión lingüística en Galiza no século XX

Freitas Juvino, M. P.
Vigo, Xerais, 2008.

Lingua, nación e identidade

Freixeiro Mato, X. R.
Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2006.

Lingua de calidade

Freixeiro Mato, X. R.
Vigo, Xerais, 2010.

Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos

Freixeiro, X. R.; M. Ríos e L. Filloy [eds.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2008.

Receptividade do galego na liturxia

García Cendán, B. e D. López Muñoz
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2000.

Sempre en galego

García Negro, P.
Santiago de Compostela, Laiovento, 1993.

O decálogo que a lingua galega precisa

García Negro, P.
A Coruña, Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, 2007.

Da fala á lingua: un proceso inacabado

García Negro, P.
Santiago de Compostela, Laiovento, 2009.

Sobre o racismo lingüístico

García Negro, P. [ed.]
Santiago de Compostela, Laiovento, 2009.

A lingua galega entre 1875 e 1916. Situación social e consciencia idiomática

García Turnes, B.

Pontevedra, Deputación Provincial de Pontevedra, 2004.

Ideas sobre o galego e as orixes do portugués na lingüística lusa do século XIX: xénese e impacto en Galicia da hipótese celtista

García Turnes, B.
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008.

O idioma galego na era dixital

García-Mateo, C. e M. Arza

Berlín, Meta-Net, 2011.

“A lingua galega en Internet”

Gómez Guinovart, X.
En A. Brigas. e B. Martín [eds.], Nacionalismo e globalización: lingua, cultura e identidade. Vigo, Universidade, 2003, pp. 71-88.

“Tecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística”

Gómez Guinovart, X.

Lingua e Investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade, 2006, pp. 79-91.

“O galego na sociedade da información”

Gómez Guinovart, X.

Informe Galicia 2010. Santiago de Compostela, Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, 2010, pp. 274-276.

Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias

Gugenberger, E.; Monteagudo, H. e Rei-Doval, G. [eds.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2013.

“Presenza do galego nos medios de comunicación”

Hermida Gulías, C.
En X. López [coord.], A comunicación en Galicia 2004. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004.

Falar galego: “No veo por qué”: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia

Iglesias Álvarez, A.
Vigo, Xerais, 2003.

Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual

Kabatek, J.
Vigo, Xerais, 2000.

Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión

López Sández, M., X. Loredo Gutiérrez e G. Vázquez Grandío.

A Coruña, Real Academia Galega, 2022.

“Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego”

Lorenzo Suárez, A.
Cadernos de Lingua, 27 (2005), pp. 37-59.

“A xestión normalizadora en Galicia: encadramento, características e propostas de funcionamento”

Lorenzo Suárez, A. [et al.]
Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 1999, pp. 7-46.

Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia

Lorenzo Suárez, A., F. Ramallo. e H. Casares
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008.

Unha outra guía para a intervención lingüística

Martínez Lema, P. e G. Sanmartín Rei [eds.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2011.

Lingua e idade. III Xornadas sobre Lingua e Usos

Méndez López, I. e A. Sánchez Pérez [eds.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2007.

Guía para o uso do galego na Administración local [2019-2023]

A Mesa pola Normalización Lingüística

Santiago de Compostela, A Mesa pola Normalización Lingüística, 2019.

Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto

Monteagudo Romero, H. [ed.]
Vigo, Galaxia, 1995.

Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través do tempo

Monteagudo Romero, H.
Vigo, Galaxia, 1999.

“A sociolingüística galega”

Monteagudo Romero, H.
Gran Enciclopedia Galega, vol. 36, A Coruña, 2000, pp. 61-73.

“Do uso á norma, da norma ao uso. Variación sociolingüística e estandarización no idioma galego”

Monteagudo Romero, H.
En R. Álvarez e H. Monteagudo, Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2005, pp. 377-436.

As razóns do galego. Apelo á cidadanía

Monteagudo Romero, H.
Vigo, Galaxia, 2009.

“Lingua, sociedade e política. Presente e porvir do idioma galego”

Monteagudo Romero, H.
Grial, 186 (2010), pp. 74-81.

“Por un proxecto de futuro para o idioma galego. Unha reflexión estratéxica”

Monteagudo Romero, H.
Grial, 188 (2010), pp. 64-69.

Facer país co idioma. Sentido da normalización lingüística

Monteagudo Romero, H.

A Coruña, Real Academia Galega, 2012.

O idioma galego baixo o franquismo

Monteagudo, H.

Vigo, Galaxia, 2021.

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. I. Política lingüística: análise e perspectivas

Monteagudo Romero, H. e X. M. Bouzada [coords.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2002.

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. III. Elaboración e difusión da lingua

Monteagudo Romero, H. e X. M. Bouzada [coords.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2003.

Ideas, propostas e debates sobre a lingua (1916-1936) 1. Lingua nacional, idioma moderno.

Monteagudo, H. e N. Cosme [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2023.

Ideas, propostas e debates sobre a lingua (1916-1936) 2. A demanda da norma

Monteagudo, H. e M. D. Sánchez Vales [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2023.

Lingua e sociedade en Galicia. A evolución sociolingüística 1992-2013

Monteagudo Romero, H. e X. Loredo [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2016.

Lingua e Xénero. VI Xornadas sobre Lingua e Usos

Mosquera Carregal, X. M. [ed.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2010.

Prácticas lingüísticas na infancia. A xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización

Monteagudo, H. et alii

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

Lingua e sanidade. VII Xornadas sobre Lingua e Usos

Mosquera Carregal, X. M. [ed.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2011.

“Algunhas reflexións verbo da elaboración de plans de política lingüística”

Núñez Singala, M. C.
Cadernos da Lingua, 23 (2001), pp. 35-52.

En galego, por que non? Contra os prexuízos e as simplificacións sobre a lingua galega

Núñez Singala, M. C.

Vigo, Galaxia, 2009.

O idioma galego na sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2008

Observatorio da Cultura Galega

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2011.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da Administración

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da economía e empresa

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da cidadanía

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito dos medios de comunicación

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito de internet

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da sanidade

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito do tecido asociativo

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito dos organismos de intermediación

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009.

Galician and irish in de european context. Attitudes towards weak and strong minority languages

O´Rourke, B.

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011.

Crónicas da represión lingüística [libro + DVD],

Pérez Leira, X.
Moaña, Acuarela Comunicación, 2007.

A linguaxe e as linguas

Piñeiro, R.
Vigo, Galaxia, 2007.

Língua e sociedade na Galiza

Portas, M.
A Coruña, Baía Edicións, 1991.

Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais

Ramallo, F. e Rei-Doval, G.

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995,

Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia

Ramallo, F. e Rei-Doval, G.

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1997.

Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Real Academia Galega [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 1994.

Usos lingüísticos en Galicia

Real Academia Galega [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 1995.

Actitudes lingüísticas en Galicia

Real Academia Galega [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 1996.

O galego segundo a mocidade

Real Academia Galega [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2003.

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Real Academia Galega [ed.]
A Coruña, Real Academia Galega, 2007.

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II: Usos lingüísticos en Galicia

Real Academia Galega [ed.]
A Coruña, Real Academia Galega, 2008.

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. III: Actitudes lingüísticas en Galicia

Real Academia Galega [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2011.

Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados. 1992-2016

Real Academia Galega

A Coruña, Real Academia Galega, 2018.

A lingua galega na cidade no século XX

Rei-Doval, G.
Vigo, Xerais, 2007.

A lingüística galega desde alén mar

Rei-Doval, G. [ed.]

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2009.

O galego (im)possível. Radiografia de umha regeneraçom inconclusa

Rodrigues Fagim, V.
Santiago de Compostela, Laiovento, 2001.

Conflicto lingüístico e ideoloxía en Galicia

Rodríguez Sánchez, F.
Monforte, Xistral, 1993.

Da periferia á rede. Internet en Galicia. Lingua e contidos

Romero, D. e I. Vaquero
Vigo, Xerais, 2001.

A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora

Rubal Rodríguez, X. [et al.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1992.

O debate normativo da lingua galega (1980-2000)

Sánchez Vidal, P.
A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2010.

Nos camiños do entusiasmo: Calidade da lingua e planificación

Sanmartín Rei, G.
Vigo, Xerais, 2009.

Lingua e futuro

Sanmartín Rei, G. [coord.]
Santiago de Compostela, Laiovento, 2010.

Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco

Sanmartín Rei, G.

A Coruña, Universidade da Coruña, 2012.

A impostura e a desorientación na normalización lingüística

Sarille, X. M.
Santiago de Compostela, Candeia Editora, 2007.

"As razóns da lingua galega"

Subiela Pérez, X.
Grial, 179 (2008), pp. 32-47.

A lingua das novas

Túñez López, M. e X. López García [coords.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2009.

“A lingua do noso audiovisual”

Veiga, R.

Libro branco de cinematografía e artes visuais en Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Artes Plásticas, 2004, pp. 311-330.

A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo

Villanueva Gesteira, M. D.
Pontevedra, Deputación de Pontevedra, 2010.

Sociolinguistique galicienne

VV. AA.

Plurilingüisme, 6 (1993).

A normalización lingüística a debate

VV. AA.
Vigo, Xerais, 2002.

O idioma cara ao futuro. Lingua, sociedade e política.

VV. AA.
Grial, 179 (2008).

Lingua e cidade. I Xornadas sobre Lingua e Usos

VV.AA.

A Coruña, Universidade da Coruña, 2005.

Selected factors in bilingualism: the case of Galicia

Williamson, R. C. e V. L. Williamson
Journal of Multilingual and Multicultural Development, 5 (1984), pp. 401-413.

Plan xeral de normalización da lingua galega

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005.

3 Dinamización

Dinamización e normalización lingüística

Lorenzo Suárez, A. [ed.]

Vigo, Universidade de Vigo, 1997.

“La dinamització lingüística, un concepte que cal recuperar”

Mataix, T.

Llengua i ús, 7 (1996).

“Estratègies i experiècies de dinamització lingüística en l'àmbit universitari”

Mateu, R., M. Noró e J. Pujol
Actes del 2n Congrès europeu sobre planificació lingüística, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2003.

Traballarmos en dinamización lingüística. Unha introdución

Vaquero, I.
Documentos CTNL, 2 (2012).

4 Asesoramento

Traballo xornalístico na Universidade de Vigo: pautas para un correcto uso da linguaxe

Área de Normalización Lingüística, Universidade de Vigo.

Vigo, Universidade de Vigo.

(Breve) manual de estilo universitario

Bermúdez, M.
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Normalización Lingüística.

Revisar a corrección. Obxectivos e métodos para unha reparación textual eficiente nos SNL

Bermúdez, M.
Documentos CTNL, 1 (2008).

Criterios de linguaxe non sexista

Bermúdez, M. e A. Cid Fernández

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011.

Na Universidade, en galego sen dúbida

Castro Figueiras, E. M. e M. C. Rodríguez Ricart

Vigo, Área de Normalización Lingüística, Universidade de Vigo, 2013.

Manual para cargos públicos sobre o uso do galego nas corporacións locais

Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1995.

Formularios básicos de procedemento xudicial en lingua galega

Consello da Avogacía Galega

A Coruña, Consello da Avogacía Galega, 2003.

A lingua galega do dereito

Galanes Santos, I.
Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública, 2002.

Manual básico de documentación administrativa

García Ares, M., C. Martínez Mayo e S. Mayo Redondo
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 2004.

Manual de linguaxe administrativa

García Cancela, X. e C. L. Díaz Abraira
Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública, 1991.

Formulario notarial

Gutiérrez Aller, V.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998.

Modelos de documentos para asociacións

Hermida Fernández, J. A. [coord.]

Vigo, Concello de Vigo, Servizo de Normalización Lingüística, 2001.

Libro de estilo do Concello de Santiago de Compostela

Lado, X. A. [ed.]

Santiago de Compostela, Concello de Santiago de Compostela, Departamento de Lingua Galega, 2007.

Regulamentos municipais

Monteagudo Romero, X.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998.

“Sobre o porqué de tanto odio contra a linguaxe politicamente correcta”

Rajagopalan, K.
Grial, 187 (2010), pp. 151-53.

Mellorando os Servicios. Como ti queres. Criterios lingüísticos

Rodríguez Río, X. [et al.]
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1997.

Mellorando os Servicios. Como ti queres. Documentos administrativos: modelos comentados

Rodríguez Río, X. [et al.]

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1997.

Lingua galega: dúbidas lingüísticas

Rodríguez, A. e M. Davila [red.]

Vigo, Universidade de Vigo, 2004.

Manual de formularios para policías locais

Sánchez Castro, P. L. [coord.]
Santiago de Compostela, Academia Galega de Seguridade, Xunta de Galicia, 2001.

Criterios para o uso da lingua

Sanmartín Rei, G. [coord.]

A Coruña, Universidade da Coruña, Servizo de Normalización Lingüística, 2006.

Sobre a calidade da nosa lingua

Sanmartín Rei, G. [coord.]

A Coruña, Universidade da Coruña, Servizo de Normalización Lingüística, 2006.

5 Terminoloxía

Metodologia de la recerca terminològica

Auger, P. e J. P. Rousseau
Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984.

La terminología: representación y comunicación: elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos

Cabré, M.T.

Barcelona, Empúries, 1992.

La Terminología: representación y comunicación: Elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos

Cabré, M.T.
Barcelona, IULA Documenta Universitaria, 2005.

“A terminoloxía en Galicia”

Galanes Santos, I.

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. 3 Elaboración e difusión da lingua. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua, 2003, pp. 229-287.

Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega

Rodríguez Río, X. A.
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2003.

Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología

Sager J. C.
Humanes, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.

Criteris de presentació en el traballs terminològics

Termcat. Centre de Terminologia
Vic, Eumo Editorial, 2009.

6 SNL

“Experiencia normalizadora na administración local: o concello de Ferrol”

Bascoy Maceiras, B.
Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 1999, pp. 57-64.

“Os servicios lingüísticos: definición e estructura”

Cabré, M. T.
Cadernos de lingua, 4 (1991), pp. 141-150.

“Avaliación do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños”

Fente, J.
Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 2000, pp. 109-128.

“Os servicios de normalización lingüística: propostas básicas de funcionamento”

García Conde, S. e I. Vaquero Quintela

Cadernos de Lingua, 14 (1996), pp. 101-16.

Manual de procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística

Garrido Juncal, A. e C. Casanueva Muruais

Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, 2020.

“Descrición sociolingüística e formulación de plans de normalización locais: un caso de estudo: Ponteareas”

Groba Bouza, F.
Cadernos de Lingua, 27 (2005), pp. 61-107.

“Técnicas e criterios para a avaliación do labor dun servicio de normalización lingüística”

Subiela Pérez, X.
Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 2000, pp. 25-32.

7 Lexislación

Dereitos lingüísticos

Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1999.

Estatuto xurídico da lingua galega

Ferreira, A. X. [et. al.]
Vigo, Xerais, 2005.

Dereitos lingüísticos e control político

García Negro, P.
Santiago de Compostela, Laiovento, 2000.

Lexislación da lingua galega

Graña Martínez, V.
A Coruña, Xunta de Galicia, 2001.

Garantia dels drets lingüístics. Estudis de cas: Bèlgica, Canadà, Espanya, Itàlia, Moldàvia i Suïssa

Pla Boix, A. M.  [coord.]

Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2014.

Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüismo

Villares Naveira, L. [coord.]
Santiago de Compostela, Laiovento, 2010.

Informe sobre a prestación do servizo de normalización lingüística pola Administración local en exercicio de competencia propia

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2018.

8 Onomástica

Toponimia do Val do Fragoso 6. Bembrive

Álvarez Pérez, M.

Vigo, Concello de Vigo, 2018.

Toponimia de Muros

Blanco Quintela, A.

A Coruña, Real Academia Galega, 2023.

Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2019.

Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2020.

Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

Estudos de Onomástica Galega VII. A onomástica literaria

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2022.

Estudos de Onomástica Galega VIII. A onomástica e a cultura popular

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2023.

Os camiños de Santiago de Europa a Galicia. Lugares, nomes e patrimonio

Boullón Agrelo, A. I. e L. Méndez [eds.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2022.

Toponimia da Estrada

Cabeza Quiles, F.

A Coruña, Real Academia Galega, 2018.

Toponimia de Carballo

Cabeza Quiles, F.

A Coruña, Real Academia Galega, 2020.

Toponimia de Ribeira

Cabeza Quiles, F.

A Coruña, Real Academia Galega, 2022.

Os nomes de lugar en Pontecesures

Campaña Potel, B.

Pontecesures, Concello de Pontecesures, 2002.

Toponimia do Val do Fragoso 3. Beade

Carrasco, L. e G. Navaza

Vigo, Universidade de Vigo, 2014.

Nomenclátor de Galicia

Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia

Chamadeiros. A toponimia de Pontevedra

Concello de Pontevedra.

Toponimia da provincia de Ourense

Domínguez Quiroga, M.

Ourense, Deputación de Ourense, 2018.

Toponimia do Concello de Friol

Ferro Devesa, L.

2016.

Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e codificación

Ferro Ruibal, F. [ed.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2016.

Toponimia da Pontenova

Marqués Valea, X.

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

Toponimia de Agolada

Méndez, L.

A Coruña, Real Academia Galega, 2016.

Toponimia de Ames

López Boullón, X. R.

A Coruña, Real Academia Galega, 2019.

Toponimia de Begonte e Rábade

Martínez Lema, P.

A Coruña, Real Academia Galega, 2019.

Toponimia de Tordoia

Gómez, L. e L. Méndez

A Coruña, Real Academia Galega, 2022.

Toponimia de Trabada

Marqués Valea, X.

A Coruña, Real Academia Galega, 2019.

Fitotoponimia galega

Navaza, G.

Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega; Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004.

A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV)

Martínez Lema, P.

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

Callaica Nomina. Estudios de onomástica gallega

Moralejo, J.

A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007.

Os nomes dos concellos da provincia da Coruña

Navaza, G.

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

Toponimia de Antas de Ulla

Santiso Arias, A.

A Coruña, Real Academia Galega, 2023.

Toponimia de Dodro e de Laíño. Os nomes na auga

Lourenzo Baleirón, M.

Dodro, Concello de Dodro, 2011.

Toponimia do Val do Fragoso 1. Coia

Sestay Martínez, I.

Vigo, Universidade de Vigo, 2008.

Toponimia do Val do Fragoso 4. Freixeiro e Sárdoma

Sestay Martínez, I.

Vigo, Universidade de Vigo, 2015.

Toponimia do Val do Fragoso 5. Comesaña

Rodríguez Lemos, A.

Vigo, Universidade de Vigo, 2018.

Toponimia do Val do Fragoso 7. Candeán

Rodríguez González, A. S.

Vigo, Universidade de Vigo, 2019.

Toponimia do Val do Fragoso 2. Lavadores

Sestay Martínez, I.

Vigo, Universidade de Vigo, 2010.

Toponimia do Val do Fragoso 8. Valadares

Luna, A. e Navaza, G.

Vigo, Universidade de Vigo, 2022.

Toponimia e cartografía

Sousa Fernández, X. [ed.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2010.

Xeolingüística da periferia románica atlántica: linguas e lugares

Valcárcel Riveiro, C.

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2007.

Toponimia do concello de Lugo

Vázquez García, C.

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2014.

Talasonimia da costa sur de Galicia

Vilar Pedreira, X. L.

Gondomar, Instituto de Estudos Miñoranos, 2008.

9 Educación

Análise sociolingüística da Universidade da Coruña

Álvarez Sousa, A. [coord.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2005.

Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos

Iglesias de la Fuente, O. [coord]
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Presidencia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2007.

A planificación lingüística nos centros educativos

Iglesias de la Fuente, O. [coord]
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Presidencia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2007.

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Loredo, X. e B. Silva Valdivia [coords.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2020.

Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, PAS e estudiantes

Lorenzo Suárez, A. [et al.]

Vigo, Universidade de Vigo, 1997.

Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Monteagudo, H. [et al.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. II. Educación

Monteagudo Romero, H. e X. M. Bouzada [coords.]

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2002.

Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos

Mosquera Carregal, X. M. [ed.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2015.

Lingua e Docencia Universitaria. V Xornadas sobre Lingua e Usos

Mosquera, X. M. e S. Pino Ramos [eds.]

A Coruña, Universidade da Coruña, 2009.

Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames

Montegudo, H.  [et al.]

A Coruña, Real Academia Galega, 2021.

Situación da lingua galega na sociedade. Observación no ámbito da educación

Observatorio da Lingua Galega

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos

Pérez Magdalena, R.
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2002.

A lingua no CEIP Agro do Muíño

Real Academia Galega (ed.)

A Coruña, Real Academia Galega, 2018.

O galego na universidade

Rodríguez Neira, M. A. e M. S. López Martínez

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1988.

"A lingua galega no sistema educativo"

Santos Rego, M.A. e M. M. Lorenzo Moledo [dirs.]

En Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia. Santiago de Compostela, Consello Escolar de Galicia, Xunta de Galicia, 2007, pp. 599-634.

Didáctica da lingua en situacións de contacto lingüístico

Silva Valdivida, B. [coord.}
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1994.

"Lingua e escola en Galicia. Balance e perspectivas de futuro"

Silva Valdivia, B.
Grial, 179 (2008), pp. 48-59.

Situación do ensino da lingua e da literatura galega na Educación Secundaria Obrigatoria

Silva Valdivia, B. [dir.]
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008.

Avaliación da competencia do alumnado de 4º de ESO nos idiomas galego e castelán

Silva Valdivida, B. [ed.]
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios

Silva, B.

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011.

Educación e linguas en Galicia

Silva Valdivia, B., X. Rodríguez Rodríguez. e I. Vaquero Quintela [coords.]

Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

Estudo sociolingüístico sobre o uso do galego na Universidade de Vigo

VV. AA.

Vigo, Universidade de Vigo, 2018.

The galician language in education in Spain

VV.AA.

Lyjouwert, Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, 2016 (2nd edition).

Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación

Xunta de Galicia
Santiago de Compostela, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2005.